top of page
Presentatie_edited.jpg

Over ons

Wij bieden onderwijs aan kinderen met een attest basisaanbod
en aan kinderen met een attest type 9. (kleuter en lager)

De leerling kreeg van het CLB een verslag buitengewoon onderwijs– type basisaanbod of type 9.

type basisaanbod

 • is bedoeld voor leerlingen (6 tot 13 jaar) met specifieke onderwijsbehoeften die nood hebben aan een aanbod op maat in een gespecialiseerde onderwijsomgeving.

 • Bij de samenstelling van de klassen houden we rekening met de leeftijd van de leerlingen, hun taalniveau en hun specifieke onderwijsbehoeften.​

 • Elke klas wordt begeleid door een klasteam dat bestaat uit de klastitularis, de logopedist, de orthopedagoge, de kinesist en de ondersteunende leerkracht. Zij maken samen het groepswerkplan op; daarin staat welke noden er zijn en aan welke doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, wiskunde, wero…  zal gewerkt worden.​

 • In overleg bepaalt het klasteam welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben:

  • -binnen de klas: differentiatie in leerstof of oefenstof, gebruik van hulpmiddelen zoals voorleessoftware of een tafelkaart in wiskunde, …

  • - of buiten de klas: therapie alleen of in een klein groepje.

 • Het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling zijn heel belangrijk. Vaak zijn kinderen die in buitengewoon onderwijs komen onzeker en faalangstig.  Soms hebben ze op emotioneel vlak problemen of hebben ze het moeilijk om op een positieve manier om te gaan met anderen. In de klassen werken we rond het aanleren van sociale vaardigheden en het leren verwoorden en omgaan met gevoelens. Indien nodig werken we ook individueel met de leerlingen rond deze noden. Conflicten worden besproken in een herstelgesprek.​​

Wij baseren ons op de basisleerstof, die we op maat van de leerlingen onderwijzen.type 9

 • is bedoeld voor leerlingen (3 tot 13 jaar) met een multidisciplinaire diagnose ASS.

 • Wij bieden onderwijs op maat aan. We formuleren een individuele zorgvraag waaruit een aangepaste aanpak volgt. Dit noemen we het individueel handelingsplan. Deze wordt via regelmatig overleg met het vaste klasteam (de klastitularis, de logopedist, de orthopedagoge, de kinesist en de zorgleerkracht) geëvalueerd en bijgestuurd, want ieder kind is uniek.

 • We creëren basisrust, veiligheid en voorspelbaarheid. We werken met kleine klasgroepen en gevisualiseerde en gestructureerde leersituaties. Er zijn gestructureerde speelplaats- en middagmomenten.

 • In de klassen is er extra aandacht voor de sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en communicatie. Het welbevinden van elke leerling wordt tijdens het leerproces van dichtbij opgevolgd. We laten leerlingen omgaan met succeservaringen, we leren ze omgaan met fouten. We laten hun zelfvertrouwen groeien.

 • Wij baseren ons op de basisleerstof. We willen zorgen voor maximale ontwikkelingskansen zodat de leerling later zelfstandig en volwaardig kan participeren in de maatschappij.

 

Contact met ouders vinden we heel belangrijk.

Er vindt een onthaalmoment plaats in augustus, daarna is er drie keer een oudercontact tijdens het schooljaar. Tijdens de individuele oudercontacten worden ouders uitgenodigd om de vorderingen en het welbevinden van hun kind te bespreken. We willen samen op weg gaan met ouders om de toekomst van hun kind te bespreken.

De ouders kunnen de school, de leerkrachten en de ortho bereiken via telefoon of via ons Smartschoolplatform. Ouders zijn ook altijd welkom op school voor een gesprek.

jules_lente_zonnebloem.gif
bottom of page